Hydrogenation of methylolalkanals

作者:Steffen Maas;Thorsten Johann;Michael Koch;Tilman Sirch;Stephan Schlitter;Stefan Rittinger;Michael Steiniger;Todd C Spengeman 刊名: 上传者:王偲华

【摘要】Process for the catalytic hydrogenation of methylolalkanals of the general formula

参考文献

引证文献

问答

我要提问